Barion Pixel
Oldal kiválasztása

ÁSZF- Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://lelekforma.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának, valamint a szolgáltatás használata folytán létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

Általános rendelkezések

Gorzó Kinga egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozás) a https://lelekforma.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) egy online videótár keretében jóga, pilates, gerinctréning és egyéb egészséget megőrzőmozgásprogramot nyújt (a továbbiakban: Szolgáltatás). A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Vállalkozás által a Weboldalán nyújtott Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére, a Szolgáltatás megrendelésére.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződési feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Vállalkozás adatai:

Neve:Gorzó Kinga egyéni vállalkozó  

Székhelyének postai címe:

1044, Budapest, Káposztásmegyeri út16/C 3 em. 11. ajtó

 
Telefonszáma:+36-209-108-265  
Elektronikus levelezési címe: gorzo.kinga@gmail.com  
Nyilvántartási száma:54862171  

Adószáma:56228412-1-41

Statisztikai számjel: 56228412-9319-231-01

 
Vállalkozás hivatalos elektronikus elérhetősége: info@lelekforma.hu illetve gorzo.kinga@gmail.com  

Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltató (tárhelyszolgáltató) megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Sybell Informatika Kft.
Budapest, Késmárk u 7/b, 1158
(06 1) 707 6726

 

A Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtása során a saját nevében jár el.

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy az elektronikus úton megkötött szerződések iktatásra nem kerülnek. Vállakozás tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar.

Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos általános szabályok

A Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amelynek keretében létrejövő szerződésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Vállalkozás a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljáró egyéni vállalkozóként nyújtja. A Felhasználó a Szolgáltatást szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként, azaz fogyasztóként veszi igénybe. A jelen ÁSZF fogyasztóvédelmi rendelkezései vonatkozásában a Felhasználó Fogyasztóként kerül megjelölésre.

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa megadott adatok a valóságnak megfelelőek, valamint teljesek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a téves, vagy hibás adatok megadásával kapcsolatban a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli, a Vállalkozás ebből adó felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései, az elektronikusan létrejött szerződés létrejöttének körülményei

Vállalkozás az Ekrtv. vonatkozó rendelkezései alapján a Felhasználót, mint igénybevevőt a szerződés elektronikus úton való megkötéséről az alábbiak szerint tájékoztatja.

Szolgáltatás megrendelésének menete

A megrendelés elküldése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

A lelekforma.hu oldalán jelenleg Utánvétes-, közvetlen utalásos, illetve online bankkártyás fizetési módokra van lehetőség. „Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

A Felhasználó megrendelése elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül jóváhagyásra kerül. A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a sikeres regisztrációhoz tartozó adatokat, sikeres fizetés tárgyát, az előfizetésről szóló tájékoztatást, a saját felelősségre való részvételről szóló tájékoztatást valamint szükséges lépéseket a megvásárolt szolgáltatás eléréséhez.

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megrendelés, vagy regisztráció során az adatok hibás megadása esetén a szolgáltatás teljesítéséért, valamint egyéb problémáért, hibáért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie köteles a Vállalkozás felé.

Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja, vagy a szolgáltatás megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul kezdeményezni a jelszava megváltoztatását, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozást a info@lelekforma.hu illetve gorzo.kinga@gmail.com e-mail címen.

A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a info@lelekforma.hu illetve gorzo.kinga@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már korábban nyújtott Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül az esetlegesen jogszerűtlen regisztrált felhasználók regisztrációját törölje.

Előfizetési időszak, csomagdíjak

2 napos próbacsomag: 990,- forint

15 napos csomag : 3.990,- forint

30 napos csomag: 7.490,- forint

éves csomag: 69.000,- forint

 

A lelekforma.hu regisztráció ingyenes. Felhasználónak a megvásárolt csomag eléréséhez regisztrálnia szükséges a lelekforma.hu oldalra.

A regisztráció után a felhasználó saját profillal rendelkezik, amelyben minden fontos információt elér és nyomon tud követni. A profil felületen adatait bármikor tudja módosítani és felülírni. A saját fiók felületén a felhasználó nyomon tudja követni a megrendelt csomag állapotát és fiókján belül tudja az általa megvásárolt előfizetői csomagot felhasználni, illetve a videócsomagtól függően letölteni.

A lelekforma.hu havi csomagelőfizetés havi rendszerességgel vagy automatikusan megújuló előfizetési díjjal vásárolható meg.

Havi előfizetéses konstrukció esetén az esedékes díjat a Vállalkozás jogosult az előfizetési időszak – az előfizetés engedélyezésétől számított 30 nap – lejártát követő napon, a következő előfizetési időszakra esedékes díjat automatikusan beszedni és a Felhasználó bankkártyájához tartozó bankszámlaszámát előfizetési időszakonként az előfizetés összegével megterhelni. Sikeres díjfizetés esetén az előfizetés automatikusan egy további előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

Korlátlan havi csomag esetén, a Felhasználó egyszeri díjat fizet, amely alapján jogosult a Felhasználó által vásárolt teljes videótárhely igénybevételére.

A megújuló előfizetési csomag bármikor lemondható. A megkezdett hónap teljes kifizetésre kerül, a lemondás dátumától a Felhasználó elfogadja, hogy a teljes hónap díjáról visszatérítést nem kap. A lemondás dátumától kezdve a felhasználó a videókhoz nem fér hozzá, de fiókja aktív marad, így újabb előfizetéseket és csomagokat vásárolhat.

A Szolgáltatás

 1. A Szolgáltatás tárgya a Gorzó Kinga egyéni vállalkozó által készített és a Megrendelő által megjelölt előfizetési csomag által szabályozott tulajdonságú, online oktatási szoftver és a hozzá tartozó tárhely (Sybell, youtube) havi vagy éves rendelkezésre bocsátása a Megrendelő részére.
 2. A Szolgáltatás célja, hogy a Megrendelő online oktatási anyagokat (videók, fájlok, szövegek, tudáspróbák, stb.) tölthessen fel, majd a Felhasználóknak ezekhez az anyagokhoz hozzáférést biztosítson.
 3. A Szolgáltatáshoz tartozó funkciókat és a tárhely méretét, valamint az egyéb paramétereketaz előfizetési csomagok szabályozzák. A szolgáltatási csomagok részletes leírásai és áraia https://lelekforma.hu/arak oldalon elérhetőek.
 4. A Szolgáltató a szoftver-termékhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Megrendelőnek és a Felhasználóknak, a jelen ÁSZF-ben részletezett mértékben.
 5. A Szolgáltatás megrendelése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat a Megrendelő részére e-mailben elküldi.

Csomagváltás

 1. Csomagváltásra végtelen számú alkalommal van lehetőség.
 2. A csomagváltás igényét írásban, 5 munkanappal korábban kell jelezni a Szolgáltató felé.
 3. Csomagot lefelé és felfelé is lehet váltani, azonban csak a mindenkori árlistában szereplőcsomagokra lehet váltani, már nem értékesített vagy nem listázott csomagra a váltás nem lehetséges.
 4. Kisebb csomagra váltás esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korábbi csomagjában elérhető funkciók egy részét a kisebb csomag nem tartalmazza. Az elérhető funkciókról a mindenkori árlistában lehet tájékozódni.
 5. Kisebb csomagra váltás esetén tárhelyben, felhasználói licencben és egyéb paraméterekben is lehet eltérés, melyek a csomagváltást megakadályozhatják (túlhasználatot eredményeznének a kisebb csomagban). Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles a csomagváltás elvégezni,amíg annak előfeltételei nem teljesülnek.

Díjfizetés, számlázás

A szolgáltatásért a Felhasználó előfizetési időszakonként előfizetési díjat fizet a jelen ÁSZF III.2. pontjában foglaltak szerint. Az előfizetési díj az előfizetési időszak első napján esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és azellenszolgáltatás teljes összegét és valamennyi költséget tartalmazza.

A lelekforma.hu oldalán jelenleg Utánvétes-, közvetlen utalásos, illetve online bankkártyás fizetési módokra van lehetőség. „Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.” A Barion Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Felhasználót, mint vevőt külön díj nem terheli.

Az előfizetési díjról a számlát a Vállalkozás kizárólag elektronikus úton állítja elő a Felhasználó által megadott adatok alapján, és azt Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatási csomag díját saját belátása szerint és döntési jogkörében megváltoztassa. A díjak esetleges változásáról a Vállalkozás a Felhasználót – havi előfizetés esetén – előzetesen értesíti. A módosított díj a módosításról szóló értesítést követő hónaptól lép hatályba.

Adatbeviteli hibák javítása

A Vállalkozás biztosítja, hogy a Felhasználó az esetleges adatbeviteli hibák – megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt – azonosítását és kijavítását el tudja végezni. Ennek megfelelően a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A szolgáltatás csomagdíja, irreális ár

A Vállalkozás által nyújtott szolgáltatási csomag mellett feltüntetett ár az adott csomag bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Felhasználó a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelését jóváhagyja.

A végleges ár a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepelő ár. A csomag ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Vállalkozás nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a közismert árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Vállalkozás nem köteles a Szolgáltatást hibásan feltüntetett áron értékesíteni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Vállalkozás a megrendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a szolgáltatási csomag valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a Szolgáltatást vagy sem.

Elállás és felmondás

Felhasználó, mint fogyasztó, – a jelen ÁSZF elfogadásával – nyilatkozik, hogy a Vállalkozás az elállásra nyitva álló határidőt megelőzően, a fogyasztó kifejezett és előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállás jogát.

Vállalkozás a fentiek alapján tájékoztatja a Felhasználót, mint fogyasztót, hogy nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállás jogát, a Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában, tekintettel arra, hogy Vállalkozás a nyújtott szolgáltatást nem tárgyi adathordozón nyújtja, illetve a Vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A megújuló előfizetési csomag bármikor lemondható. A megkezdett hónap teljes kifizetésre kerül, a lemondás dátumától a Felhasználó elfogadja, hogy a teljes hónap díjáról visszatérítést nem kap, lemondás dátumától kezdve a felhasználó a videókhoz nem fér hozzá. Az előfizetés lemondásával a fiók aktív marad, a Felhasználó a lemondás után további előfizetéseket és csomagokat vásárolhat.

 

Szavatosságra vonatkozó tájékoztatás

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, mint fogyasztót, hogy a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése – például: nem a megrendelt csomag szolgáltatására kerül sor – esetén a Felhasználót a Vállalkozással szemben szavatossági igény illeti meg. Ennek során a Felhasználó elsősorban a megrendelt csomag szolgáltatását kérheti. Amennyiben a Vállakozás a szolgáltatási csomag kicserélését nem vállalja, vagy az nem lehetséges úgy a Vállakozás a hibás teljesítés során nyújtott szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul visszatéríti a Felhasználó részére.

Felhasználót a szavatossági igényét a – a Vállalkozás I. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikén – haladéktalanul köteles jelezni.

Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Hozzáférés az Oldalhoz

A felhasználók ideiglenes jelleggel férhetnek hozzá az Oldalhoz, és a Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül visszavonja vagy módosítsa az Oldal által nyújtott szolgáltatást. A Vállalkozás nem tartozik felelősséggel azért, ha az Oldal bármikor, bármilyen okból, tetszőleges időtartamon keresztül elérhetetlenné válik.

A Vállalkozás jogosult bármikor korlátozni az Oldalhoz vagy annak bármely részéhez valóhozzáférést. A Vállalkozás törekszik az Oldal tartalmának rendszeres aktualizálására, és jogosult annak tartalmát bármikor módosítani. Szükség esetén a Vállalkozás jogosult az Oldalhoz valóhozzáférést felfüggeszteni, vagy azt határozatlan ideig szüneteltetni.

Az Oldalhoz való hozzáféréshez szükséges intézkedések megtétele a Felhasználó feladata.  A Felhasználó feladata továbbá gondoskodni arról, hogy az Oldalhoz az internetkapcsolatodon keresztül hozzáférőszemélyek megismerjék és betartsák ezeket a feltételeket.

Az Oldal felhasználása

A Vállalkozás engedélyezi az Oldal felhasználását az alábbiak szerint:

Kizárólag tájékozódás, nem üzleti célú és nem nyereség elérésére irányuló személyesfelhasználás céljából a Felhasználó jogosult a Tartalmat letölteni, azzal, hogy a Felhasználó nem jogosult a Tartalomrészét képező információt, tartalmat vagy tájékoztatást (így szerzői jogi vagy más jogvédelmijellegű tájékoztatót) eltávolítani, módosítani vagy felismerhetetlenné tenni;

A Vállalkozás előzetes írásbeli engedélye hiányában a Felhasználó nem jogosult a Tartalmat terjeszteni, módosítani, továbbítani, megjeleníteni, újra felhasználni, sokszorosítani, közzétenni, licencbe adni, átruházni, értékesíteni, arról másolatot készíteni (a fent meghatározott eseten túlmenően), az alapján származékos művet létrehozni, vagy azt más módon felhasználni;

Az Oldalhoz való felhasználói hozzáférés feltételeként a Felhasználó szavatolja a Vállakozó felé, hogy az Oldaltnem használja fel a jelen Felhasználási Feltételek által tiltott célra vagy olyan módon, amely bűncselekmény elkövetésének vagy arra való felbujtásnak minősül, polgári jogi felelősségmegállapításához vezethet, vagy egyéb módon jogellenesnek minősül.

Jogérvényesítési lehetőségek

Vállalkozás célja, hogy Szolgáltatását a megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak, mint fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1044 Budapest, Káposztásmegyeri út 16/c 3. em. 11. ajtó  
Telefonszám: +36-209-108-265  
Elektronikus levelezési cím: info@lelekforma.hu illetve gorzo.kinga@gmail.com  

Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség vagy, ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz.

Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton juttatja el a Fogyasztó részére. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • a panasz egyedi azonosítószáma.
 • Fogyasztó a panaszát, a Vállalkozás – a panasz beérkezését követő – harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületnél.

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszáma: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Ha Ön panaszt kíván érvényesíteni a szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni úgy, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon fogyasztóként regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

Adatvédelmi tájékoztatás

Vállalkozás adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely a https://gerinckoncepcio.hu/ weboldalon elérhető.

Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak feltöltött videói, letölthető tanfolyamai, grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – szigorúan tilos.

Hibajelentés, hibajavítás

 1. A hiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatás környezeti leírással tehető meg.
 2. A Megrendelő technikai hibabejelentést az info@nirobel-design.hu címen tehet.
 3. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.
 4. A programhiba megállapítására, osztályozására, kijavítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.
 5. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Szolgáltató nem kötelezhető annak kijavítására, a szoftver módosítására.
 6. A Szolgáltató bár minden tőle telhetőt megtesz a hiba orvoslására, azonban amennyiben az nem a szolgáltatott keretrendszeren belüli rendes működéshez köthető, nem vállal felelősséget a hiba kijavításáért.
 7. Nem tekinthető hibának a Szolgáltatás azon logikai működése, amely eltér a Megrendelő általvélelmezett helyes működéstől.
 8. A Szolgáltató a Szolgáltatásban esetlegesen felmerülő hibákat a saját tesztelési folyamatai és a Megrendelők bejelentései alapján folyamatosan javítja.
 9. A hiba Megrendelő általi bejelentésétől számítva a Szolgáltató vállalja, hogy a bejelentett hibát 15 munkanapon belül kijavítja, amennyiben a hiba valósnak bizonyul, és az a Szolgáltató sajátosztályozása és priorizálása alapján lényeges funkciót érintő.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A Vállalkozás a Weboldal 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Vállalkozás előre értesítette a Felhasználót a Weboldalon.

A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére, a Felhasználó a rossz minőségű eszközök és szolgáltatói hibák miatt nem vonhatja fellelőségre a Vállalkozót.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

A Szolgáltatás igénybevétele feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a Szolgáltatás zavartalan igénybevételét, azok bármilyen okból is következtek be.

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldal használata a Felhasználó számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Vállalkozásnak. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A jelen ÁSZF 2022. év október hó 15. napjától hatályos és a visszavonásig hatályban marad.

Felhasználó, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett Weboldal felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának a megtekintésére.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldal felületén.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás